top of page
FML-4572 new_edited_edited_edited.jpg

© 2022 Fit met Lisette. 

Algemene voorwaarden


Fit met Lisette Foodcoach & Personal Training Studio: ingeschreven bij K.v.K. te Den Haag onder nummer: 66650623.
 

Fit met Lisette Foodcoach & Personal Training Studio is gespecialiseerd in Personal Training en Voedingsbegeleiding.
 

Artikel 1 – Toepasselijkheid van de voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing indien u zich heeft aangemeld voor het volgen van Personal Training of een voedingstraject bij Fit met Lisette.

 

Artikel 2 – Aanmelding, inschrijving en plaatsing
Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen, dient u een intakegesprek te hebben gehad voorafgaand aan deelname van de training. Het anamneseformulier dient volledig naar waarheid ingevuld en ondertekend aan Fit met Lisette te worden afgegeven. Naar aanleiding van de inhoud van het anamneseformulier kan u, voor deelname zonder opgaaf van reden worden geweigerd.

 

Artikel 3 – Betalingsvoorwaarden
1. Het op de factuur vermelde bedrag dient 7 dagen na factuurdatum door Fit met Lisette ontvangen te zijn. Bij het aangaan van een Personal Training  of voedingstraject dient de betaling voorafgaand van de eerste training te zijn voldaan. Bij niet tijdige betaling kan de overeenkomst worden ontbonden door Fit met Lisette, daarbij zullen alle kosten die Fit met Lisette in verband hiermee heeft moeten maken, voor rekening komen van de deelnemer.
2. Na bevestiging van de inschrijving zal Fit met Lisette de deelnemer informeren over de betalingstermijnen en wijze van betaling. Bij het aangaan van een Personal Training of voedingstraject dient de betaling voorafgaand van de eerste training of consult te zijn voldaan. Bij niet tijdige of onvolledige betaling van de overeenkomstige termijn is Fit met Lisette gerechtigd de deelnemer de toegang tot de activiteit te weigeren totdat het volledige factuurbedrag is ontvangen. Bij niet tijdige betaling kan de overeenkomst worden ontbonden door Fit met Lisette, daarbij zullen alle kosten die Fit met Lisette in verband hiermee heeft moeten maken, voor rekening komen van de deelnemer.
3. Bij niet tijdige of onvolledige betaling worden daarnaast alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar en dient u deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan Fit met Lisette te voldoen. Indien Fit met Lisette over dient te gaan tot incasso van haar vordering op de deelnemer, zal Fit met Lisette tevens alle  buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente in rekening brengen bij de deelnemer.
4. Wanneer een automatische incasso wordt gestorneerd kan Fit met Lisette een bedrag van € 25 aan administratiekosten in rekening brengen en zal Fit met Lisette nogmaals trachten het volledige bedrag te incasseren.
5. Fit met Lisette is gerechtigd om in onvoorziene gevallen tussentijds een prijsverhoging door te voeren. De deelnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 4 – Personal Training en Voedingsafspraken
1. Op Personal training rust de verplichting tot het, gelet op het doel van de training, zo goed mogelijk begeleiden van de Klant gedurende de tijden dat de training wordt gegeven.
2. Zonder voorafgaande toestemming mogen afspraken niet worden gevolgd door anderen dan degene die zich bij Fit met Lisette heeft ingeschreven voor desbetreffende afspraken.

 

Artikel 5 – Opdracht en Aansprakelijkheid
1. Op Fit met Lisette rust de verplichting op het, gelet op het doel van de activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. De inhoud en het aantal deelnemers van de activiteit worden vastgelegd in de overeenkomst die gesloten is. Fit met Lisette voert de werkzaamheden in het kader van de overeenkomst uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat Fit met Lisette niet instaat voor het succes en welslagen van de dienstverlening die voortvloeit uit de gesloten overeenkomst, noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.
2. Deelname aan een van de activiteiten van Fit met Lisette geschiedt geheel voor eigen risico en eigen verantwoordelijkheid. Fit met Lisette is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Iedere deelnemer dient zelf voor gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Tevens dient iedere deelnemer een zorgverzekering te hebben.
3. Indien de Klant door een blessure verhinderd is om een of meerdere trainingssessies te volgen, zullen de reeds geagendeerde trainingssessie in goed overleg worden verplaatst. Dit met een maximale termijn van een maand. Onder blessure wordt verstaan een blessure die het bijwonen van Trainingssessie absoluut verhindert, waaronder begrepen spierscheuringen, breuken van ledematen, verrekkingen en dergelijke. Vermoeidheid en overig onbehagen kwalificeert niet als een blessure in de zin van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 6 – Ontbinding, annulering en afmelding
1. Fit met Lisette is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de deelnemer niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet.
2. Fit met Lisette werkt altijd op afspraak, welke in samenspraak wordt overeengekomen. Afmelden kan tot 24 uur voor het overeengekomen tijdstip van desbetreffende personal trainings- of voedingsafspraak. De afspraak kan op een ander nader overeen te komen tijdstip worden ingehaald. Wanneer de afspraak niet op tijd wordt afgezegd, dan zullen de verschuldigde kosten niet in mindering worden gebracht. Desbetreffende afspraak kan niet worden verzet of worden ingehaald door de deelnemer.

 

Artikel 7 – Ziekmelding
Indien de deelnemer niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de deelnemer dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan Fit met Lisette. Alle afspraken dienen minimaal 24 uur telefonisch of via Whatsapp van te voren te worden geannuleerd. Een nieuw tijdstip voor de afspraak zal dan besproken worden. Bij niet tijdige annulering zal Fit met Lisette de kosten van de diensten doorberekenen. In geval van ziekte kan de overeenkomst in overleg met Fit met Lisette tijdelijk worden stilgelegd. Hiervoor dient de deelnemer een medische verklaring opgesteld door een erkend arts te overleggen aan Fit met Lisette.

 

Artikel 8 - Overmacht en algemene erkende feestdagen
1. Onder overmacht wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. Fit met Lisette is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakoming onmogelijk is geworden door overmacht. In geval nakoming niet mogelijk is zal de overeenkomst worden ontbonden. In geval van ziekte van de Personal Trainer behoudt Fit met Lisette het recht de desbetreffende activiteit(en) te annuleren. In overleg met de deelnemer zal naar een alternatief worden gezocht.

Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast. Deze zal dan op een later tijdstip in overleg met de klant alsnog gegeven worden.
2. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door. Indien de deelnemer op een dergelijke dag een afspraak zou hebben gehad zal Fit met Lisette een alternatieve datum aanbieden aan de deelnemer.

 

Artikel 9 - Privacy
Fit met Lisette gaat zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens van de deelnemer. Om deelnemers goede en persoonlijke service te kunnen bieden heeft Fit met Lisette persoonlijke gegevens nodig. Veranderingen betreffende de persoonsgegevens dient de deelnemer per omgaande aan Fit met Lisette door te geven.

Fit met Lisette is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van haar klanten en bezoekers. De persoonlijke gegevens van de deelnemers worden voor administratieve doeleinden van Fit met Lisette gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit aan derden ter beschikking gesteld. Fit met Lisette werkt conform de Wet AVG (Algemene verordening gegevensbescherming).

Contactinformatie verkregen via intakes en intake aanvragen via de website worden gebruikt om informatie omtrent diensten van Fit met Lisette te verzenden.

Fit met Lisette verzamelt gegevens van de deelnemer middels intakegesprekken en intakeformulieren die ingevuld dienen te worden. Dit om zo een volledig beeld te krijgen van de situatie van de deelnemer zodat de diensten hierop volledig op maat afgestemd kunnen worden. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk voor Fit met Lisette om haar diensten te kunnen verlenen en derhalve is het verstrekken van de gegevens door de deelnemer een contractuele verplichting. Ook zijn deze gegevens nodig voor facturering en hiervoor zijn de naam, adres en woonplaats van de deelnemer vereist. Dit is wettelijk verplicht.

Ingevulde intake formulieren van deelnemers die een jaar of langer geleden een traject van Fit met Lisette hebben voltooid, zullen verwijderd worden. Op verzoek kunnen deze gegevens eerder verwijderd worden, echter wel pas na voltooiing van een traject of wanneer de samenwerking beëindigd wordt. Trainingsdata blijft wel bewaard voor eventuele naslag in de toekomst (mocht de deelnemer in de toekomst weer een nieuw traject willen starten bij Fit met Lisette). Ook deze informatie kan op verzoek volledig verwijderd worden. Hiervoor dient een e-mail naar Fit met Lisette gestuurd te worden.

Persoonlijke gegevens die op de factuur staan, moeten wettelijk 7 jaar bewaard blijven. Deze kunnen dus niet op verzoek verwijderd worden, en zullen na 7 jaar na de factuurdatum verwijderd worden.

Voor vragen of opmerkingen omtrent privacy kunt u contact opnemen met Fit met Lisette via het op de website vermeldde telefoonnummer.

 

Artikel 10 - Intellectueel eigendom
Onverminderd het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt de deelnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die de deelnemer toekomen op grond van de Auteurswet. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Fit met Lisette voor de uitvoering van de overeenkomst, zijn en blijven eigendom van Fit met Lisette. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Fit met Lisette.

Alle door Fit met Lisette verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten etc. zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door Fit met Lisette ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door de deelnemer verstrekte stukken mogen niet door Fit met Lisette zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer openbaar worden gemaakt, of ter informatie aan derden worden verstrekt op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de deelnemer.
 

Artikel 11 – Geschillen en toepasselijk recht
Met eventuele klachten kan de deelnemer zich wenden tot Fit met Lisette. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Fit met Lisette is gevestigd. Op alle overeenkomsten van Fit met Lisette is het Nederlandse recht van toepassing.

bottom of page